From left ( Sitting) : Maharshi Bora (VP), Ankur Dutta (VP), Devajit Saikia (Gen. Secy), Dr. Himanta B. Sarma (President), Jaideep Barua (Working President), Sankar D. Lahkar (VP), Pranab Kr. Sarma (VP).

From left (Standing): Jogen Handique (Football Secy.), Deep Bora (EM), Tanmay J. Mahanta (Treasurer), Akhtaruddin Ahmed (EM), Amarendra Nath (Secy.), Parag M. Mahanta (EM), Nitin Das (Cricket Secy.), Bulbul Choudhury (EM), Samarjit D. Neog (Jt. Treasurer)

Not in Pic.: Chittaranjan Deka(VP) Anupam Bordoloi (VP), Kalyan Kalita (EM), Pranab Hazarika (EM), Satyadev Goswami (EM)